Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ


Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

 

IV) ΓΑΜΟΣ ΕΚ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

 

α)   Μεταξύ των υπολοίπων απαιτουμένων δικαιολογητικών για Γάμο προσκομίζεται και το Διαζευκτήριο, το οποίο πρέπει να αναγράφει την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» και να προσδιορίζει και τον βαθμό του Γάμου.

 

β)   Σε περίπτωση λυθέντος πολιτικού Γάμου, προκειμένου για την τέλεση θρησκευτικού Γάμου υποβάλλεται η Ληξιαρχική Πράξη του πολιτικού Γάμου με την ένδειξη της λύσεως αυτού, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής αποφάσεως, η οποία λύει τον τελεσθέντα πολιτικό γάμο.

 

γ)    Σε περίπτωση που το Διαζευκτήριο κατατέθηκε για την τέλεση πολιτικού Γάμου, ζητείται έγγραφη βεβαίωση από το Ληξιαρχείο, όπου ετελέσθη ο πολιτικός Γάμος, στην οποία θα αναγράφεται ότι αυτό παρακρατήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου ως δικαιολογητικό για την τέλεση του πολιτικού Γάμου, ή κατατίθεται φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου.

 

δ)   Στις περιπτώσεις που τελείται Γάμος μικτός (ορθοδόξου -ετεροδόξου) ή με αλλοδαπό ορθόδοξο, ο/η οποίος(-α) τυγχάνει διαζευγμένος(-η) ή  εκ χηρείας, θα προσκομίζεται – ανάλογα με την περίπτωση – διαζευκτήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο δημοσίας αρχής, από το οποίο θα πιστοποιείται το γεγονός της διαζεύξεως ή της χηρείας.

 

Επιμέλεια • ο Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος