Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ


 
Β. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Έργο του Αναδόχου είναι, μετά την επικράτηση του νηπιοβαπτισμού, να αναλαμβάνει την φυσική έλλειψη της πίστεως και της μετανοίας στο νήπιο, φροντίζοντας μαζί με τους γονείς για την κατά Χριστόν μόρφωση και ανατροφή του. Γι’ αυτό το λόγο ο Άγιος Συμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης για τον Ανάδοχο αναφέρει σχετικά: « Ότι πρέπει ο ανάδοχος του βαπτιζομένου να είναι ορθόδοξος και ευλαβής. Εις τούτο, λοιπόν, πρέπει και να προσέχωμεν, διά να κάμνωμεν αναδόχους φίλους της ευσεβείας και διδασκάλους σχεδόν της πίστεως» (Τα Άπαντα. Περί της τελετής του Θείου Βαπτίσματος, Κεφάλαιον Ε΄, σελ. 85. Εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη).


Εξ αυτού προκύπτουν τα εξής:


α.    Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι ενήλικας (υπ’ αριθμ. 498 π.ε./42 ΝΚ/200/19-1-2006 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος).


β.    Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να είναι όχι μόνο βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός (Συνοδικοί Εγκύκλιοι 590/23-10-1986 και 3983/2490ΝΚ/182/12-2-1996, η τελευταία εκ των οποίων απαγορεύει να γίνονται ανάδοχοι μέλη οργανώσεων με σοβαρές δογματικές αποκλίσεις), αλλά και ζωντανό και συνειδητό μέλος της Εκκλησίας, να ζει, δηλαδή, συνειδητά την μυστηριακή και αγωνιστική ζωή του Ευαγγελίου.


γ.    Εξυπακούεται, φυσικά, ότι απαγορεύεται να γίνει Ανάδοχος ένας αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, όπως και κάθε Ορθόδοξος που περιφρονεί το Ιερό Μυστήριο του Γάμου, έχοντας συνάψει μόνον Πολιτικό Γάμο ή Σύμφωνο Συμβίωσης (Συνοδικοί Εγκύκλιοι 2309/240/105/21-1-1982, 3262/46ΝΚ/2268/7-11-2000 και 1009/871/18-4-2016).


δ.    Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι «ένας και μόνος» (Συνοδικές Εγκύκλιοι 5487/19-5-1836 και 814/1156/838/20-5-1955), ενώ τυχόν έτερος υποβοηθεί τον ένα (Εγκύκλιος 2627/659/401/8-4-1997).


ε.    Οι Κληρικοί και οι Μοναχοί δεν δύνανται να γίνουν ανάδοχοι (Συνοδική Εγκύκλιος 1554/4168/1138/27-6-1968).


στ.  Απαγορεύεται στους γονείς να γίνουν ανάδοχοι στη βάπτιση των παιδιών τους (ΝΓ΄ Κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου και Συνοδική Εγκύκλιος 52747/6835ΝΚ/199/27-1-1999).


ζ.    Κατά την Βάπτιση ενηλίκων η παράσταση Αναδόχου δεν είναι αναγκαία (Συνοδική Εγκύκλιος 2283/6901ΝΚ/1372/15-6-1999).


η.    Εκ του Ιερού Μυστηρίου του Βαπτίσματος προκύπτει πνευματική συγγένεια, η οποία δημιουργεί κώλυμα στην σύναψη γάμου μεταξύ του αναδόχου και της αναδεκτής του ή της μητέρας της ή, αναλόγως, της αναδόχου και του αναδεκτού της ή του πατέρα του (ΝΓ΄ Κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, υπ’ αριθμ. 3625/2383 ΝΚ/2050/17-11-1981 και 2627/659/401/8-4-1997 Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος), ενώ ΔΕΝ υφίσταται κώλυμα συνάψεως γάμου μεταξύ αναδεκτών, βαπτισμένων από τον ίδιο ανάδοχο.

 

Επιμέλεια • ο Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος