Δημητσάνα 27950 31217
Μεγαλόπολις 27910 22618
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αγιογραφία

Σχολή παραδοσιακών χορών

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς που πρόκειται να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

 

 1. Στον Ιερό Ναό, που θα τελέσουν το Μυστήριο του Βαπτίσματος, πρέπει να προκαθορίσουν εγκαίρως με τον Ιερέα - Εφημέριο την ημέρα και ώρα τέλεσής του.

 2. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη Βάπτιση οφείλουν οι ίδιοι οι γονείς (και όχι έτερο πρόσωπο) να προσκομίσουν στον Ιερέα πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού (η οποία έχει εκδοθεί από το Δήμο στον οποίο έχει δηλωθεί η γέννησή του) και, έχοντας μαζί τους τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες, να συμπληρώσουν ο καθένας Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια υπηρεσία (ΚΕΠ), στην οποία θα δηλώνουν ότι συγκατατίθενται: α) να τελεσθεί το Μυστήριο του Βαπτίσματος του τέκνου τους στο συγκεκριμένο Ιερό Ναό, τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, β) να λάβει συγκεκριμένο Όνομα, γ) να γίνει Ανάδοχος (Νουνός) συγκεκριμένο πρόσωπο.

 3. Για την τέλεση του Μυστηρίου του Βαπτίσματος σε άλλη Ενορία απ’ αυτή των γονέων, ο Εφημέριος της Ενορίας των γονέων οφείλει να μεταβιβάσει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού στο Ιερό Ναό που θα τελεσθεί το Μυστήριο, συνοδευόμενη από έγγραφη άδεια μεταβίβασης του Μυστηρίου.

 4. Για τον Ανάδοχο (Νουνό) απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  α) Αν είναι άγαμος : φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως-Βαπτίσεώς του και Πιστοποιητικό Οικογενειακής του Καταστάσεως.
  β) Αν είναι έγγαμος : φωτοαντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως-Βαπτίσεώς του και Ληξιαρχικής Πράξεως Γάμου του.

 5. Ο Ιερέας που τελεί το Μυστήριο εκδίδει τη Δήλωση Βαπτίσεως.

 6. Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται εντός μηνός στο Ληξιαρχείο του Δήμου που τελέσθηκε η Βάπτιση.
  Προσοχή! Σε περίπτωση που, εν ευθέτω χρόνω, οι γονείς χρειασθούν αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως του παιδιού τους για οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να απευθυνθούν στο Ληξιαρχείο του Δήμου που δηλώθηκε η Γέννηση του παιδιού τους και όχι στο Ληξιαρχείο του Δήμου που δηλώθηκε η Βάπτισή του.

 7. Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή Σύμφωνο Συμβίωσης βαπτίζονται, εφόσον και ο Ανάδοχος εγγυάται την κατήχηση του νεοφωτίστου.

 

Επιμέλεια • ο Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος